Chợ phiên vùng cao miền núi

Chợ phiên vùng cao
Múa khèn tại Chợ tình Khau Vai.
chợ Tả Sìn Thàng, tỉnh Điện Biên
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!