Cánh đồng lau Bình Liêu

Hoa tam giác mạch bản Sủng Là
Hoa cải trắng bản Áng
Ngây ngất sắc hoa tháng 11 nơi miền sơn cước1
Wecheckin